• Site
Search
Đăng ký kinh doanh
Cơ sở dữ liệu thủ tục hành chính
Cập nhật : 08/06/2014 - Số lượt đọc: 3595
GoogleShare Facebook

I. KẾT QUẢ THỰC HIỆN CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2014  

1. Chỉ tiêu kinh tế  

- Tốc độ tăng trưởng kinh tế (GRDP): 

 + GRDP tính theo cách tính cũ tăng 8,2%, trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp xây dựng tăng 7,9%; dịch vụ tăng 11,5%. 

 + GRDP tính theo phương pháp mới tăng 5,81%. Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp 3,07%; công nghiệp - xây dựng 6,12 %, dịch vụ 6,93%. 

 - GRDP bình quân đầu người đạt 19,3 triệu đồng/KH 19,6 triệu đồng (bằng 98% KH). 

 - Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt 255,1 nghìn tấn, đạt 102,0% KH; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt 34 triệu đồng/ha, đạt kế hoạch đề ra.  

- Tổng kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 630 triệu USD/KH 560 triệu USD, bằng 112%KH, trong đó: kim ngạch xuất khẩu đạt 418 triệu USD, bằng 130,6% KH; kim ngạch nhập khẩu 212 triệu USD, bằng 88,3% KH.  

- Tổng thu ngân sách trên địa bàn 1.177,397 tỷ đồng, đạt 107,03% so với dự toán HĐND tỉnh giao, trong đó: 

+ Thu nội địa: 1.004,865 tỷ đồng, đạt 107,47 kế hoạch. 

 + Thu thuế xuất nhập khẩu: 172,532 tỷ đồng, đạt 104,56% kế hoạch.  

- Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.400,56 tỷ đồng, đạt 104,23% kế hoạch. 

 2. Chỉ tiêu xã hội và môi trường: 

 - 75% số xã, phường, thị trấn đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi (đạt kế hoạch). 

 - Mỗi huyện, thành phố tăng thêm ít nhất 01 trường chuẩn quốc gia trở lên (đạt kế hoạch). 

 - Giảm tỷ suất sinh đạt 0,18%o, tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,91%, đạt KH. 

 - Tỷ lệ bác sỹ/vạn dân đạt 8,5 bác sỹ/vạn dân (đạt KH); tỷ lệ trạm y tế xã có bác sỹ 77,88/78% (vượt KH); số xã đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã tăng thêm 13 xã (KH tăng 15 xã); xây dựng được 09 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia (vượt KH, KH 5 trạm). 

 - Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi suy dinh dưỡng dưới 20,4%, bằng 95% kế hoạch (KH 19,3%). 

 - Tỷ lệ đạt danh hiệu "Gia đình văn hóa" đạt 79,4/78% (vượt KH); danh hiệu "Tổ, xóm văn hóa" đạt 49,3/48% (vượt KH); cơ quan, đơn vị, doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa đạt 90,4/89% (vượt KH); số xã mới đạt tiêu chí quốc gia về y tế 13/15 KH, đạt 86,67%; số đơn vị cơ sở có nhà văn hoá đạt 66,7/64% (vượt KH).  

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo đạt 4,16% (đạt KH). 

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo đạt 32,8% (đạt KH), trong đó đào tạo nghề 24,5% (Đạt KH); tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 4,7% (đạt KH). 

- Tỷ lệ che phủ rừng đạt 50,5%, không đạt theo kế hoạch (kế hoạch 52%).

 - Tỷ lệ dân cư thành thị được dùng nước sạch đạt 83% (đạt KH); tỷ lệ dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh đạt 84,81% (đạt KH).  II. MỤC TIÊU, NHIỆM VỤ PHÁT TRIỂN KINH TẾ- XÃ HỘI NĂM 2015 

 1. MỤC TIÊU TỔNG QUÁT 

 Tiếp tục nâng cao năng lực lãnh đạo, quản lý điều hành của cấp ủy, chính quyền các cấp; đẩy mạnh thực hiện các khâu đột phá chiến lược, tái cơ cấu kinh tế gắn với đổi mới mô hình phát triển và nâng cao hiệu quả; tập trung nguồn lực cho đầu tư phát triển; đẩy mạnh thực hiện các dự án, công trình trọng tâm, trọng điểm, phát huy hiệu quả trong phát triển kinh tế- xã hội, đảm bảo an sinh xã hội, cải thiện đời sống nhân dân; nâng cao hiệu quả cải cách hành chính; tăng cường củng cố quốc phòng, an ninh và trật tự, an toàn xã hội; hỗ trợ và phát triển thị trường theo định hướng xã hội chủ nghĩa; phấn đấu đạt và vượt các chỉ tiêu kế hoạch năm 2015 trên các lĩnh vực. 

 2. CÁC CHỈ TIÊU CHỦ YẾU NĂM 2015 

 1. Các chỉ tiêu về kinh tế 

 - Tổng sản phẩm (GRDP): 

 + Theo khoản 2 Công văn số 371/TB-VPCP ngày 18/9/2014 của Văn phòng Chính phủ, GRDP tính theo cách tính cũ tăng 8,8%. Trong đó: Nông, lâm, ngư nghiệp tăng 3,5%; công nghiệp xây dựng tăng 10,7%; dịch vụ tăng 11,2%. 

 + Theo cách tính mới theo thông báo của Tổng cục Thống kê: tăng trên 6,5%. (cả nước dự kiến tăng 6-6,2%).    Trong đó: Nông nghiệp tăng trên 3,4%; công nghiệp - xây dựng tăng trên 6,8%; dịch vụ tăng trên 7,6%. 

 - Thu nhập bình quân đầu người đạt 20,8 triệu đồng/năm. 

 - Tổng sản lượng lương thực có hạt đạt trên 250 nghìn tấn; giá trị sản xuất nông nghiệp đạt trên 35 triệu đồng/ha. 

 - Kim ngạch xuất nhập khẩu qua địa bàn 654 triệu USD, trong đó kim ngạch xuất khẩu 236 triệu USD, kim ngạch nhập khẩu 418 triệu USD. 

 - Thu ngân sách trên địa bàn: đạt trên 1.250 tỷ đồng, tăng 6,16% so với thực hiện 2014. 

 Trong đó:

+ Thu nội địa trên 1.085 tỷ đồng, tăng 7,98% so với thực hiện 2014. (TW thông báo 824 tỷ đồng); theo chỉ thị số 14/CT-TTg tăng 14-16%.

+ Thu thuế xuất nhập khẩu trên 165 tỷ đồng (TW thông báo 149 tỷ đồng) theo Chỉ thị số 14/CT-TTg tăng 6-8%.

 - Tổng vốn đầu tư toàn xã hội 7.600 tỷ đồng.

 2. Các chỉ tiêu về xã hội và môi trường 

 - Phấn đấu đạt phổ cập giáo dục mầm non cho trẻ em 05 tuổi. 

 - Mức giảm tỷ lệ sinh 0,1%0; tỷ lệ tăng dân số tự nhiên 0,9%. 

 - Có 9,0 bác sỹ /vạn dân; 85% trạm y tế xã có bác sỹ; xây dựng 05 trạm y tế xã đạt chuẩn quốc gia; 15 xã mới đạt bộ tiêu chí quốc gia về y tế xã.  

- Tỷ lệ trẻ em dưới 5 tuổi bị suy dinh dưỡng cuối năm 2015 còn dưới 19,9%. 

- Tỷ lệ gia đình đạt tiêu chuẩn văn hóa 80%; tỷ lệ làng, xóm, tổ dân phố đạt tiêu chuẩn văn hóa 50%; số cơ quan đạt tiêu chuẩn văn hóa 90%; số đơn vị có nhà văn hóa 66%.

- Giảm tỷ lệ hộ nghèo từ 4% trở lên. 

 - Tỷ lệ lao động qua đào tạo 34%, trong đó đào tạo nghề 25,5%; tỷ lệ thất nghiệp ở khu vực thành thị 4,5%.

  - Tỷ lệ che phủ rừng 52%. 

 - Phấn đấu đạt trên 84,0% dân cư thành thị được dùng nước sạch, trên 85% dân cư nông thôn được dùng nước hợp vệ sinh.

 

 

 SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ CAO BẰNG    
Địa chỉ: Số 30 đường Xuân Trường - phường Hợp Giang - Thành phố Cao Bằng - tỉnh Cao Bằng
Email: sokhdt@caobang.gov.vn - Điện thoại: 026.3852182
Chịu trách nhiệm nội dung: ông Nguyễn Thái Hà - Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư tỉnh Cao Bằng
Ghi rõ nguồn Trang thông tin điện tử Doanh nghiệp và Đầu tư Cao Bằng (hoặc www.dautucaobang.gov.vn) khi trích dẫn thông tin từ địa chỉ này.

Thực hiện bởi: OrientSoft
Thống kê lượt truy cập
Online: 7
Tổng số lượt truy cập: 1389682